You are currently viewing JURIDIC: S-A PROMULGAT LEGEA CE PERMITE RIDICAREA VEHICULELOR PARCATE NECORESPUNZATOR

JURIDIC: S-A PROMULGAT LEGEA CE PERMITE RIDICAREA VEHICULELOR PARCATE NECORESPUNZATOR

Ieri, 24 noiembrie,președintele României, Klaus Werner Iohannis a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, actul normativ fiind menit să rezolve problemele cu care s-au confruntat comunitățile locale, și în special cele din mediul urban.

Obiectul ordonanței este reprezentat de obligațiile și răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi persoanelor fizice și juridice pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.

Au fost aduse modificări consistente asupra actului normativ, persoanele fizice și juridice făcând parte, la acest moment, din categoria subiecților vizați de noile prevederi, dintre care le amintim pe cele mai importante, astfel:

Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice și juridice au obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea;
persoanele fizice și juridice au obligaţia să asigure îngrijirea clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport în comun.
De asemenea, au fost actualizate obligațiile ce revin instituţiilor publice și persoanelor fizice și juridice, după cum urmează:

a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

b) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;

c) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;

d) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces;

e) să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

f) să depoziteze corespunzător rezidurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;

g) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

h) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

i) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale, pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;

j) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

k) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;

l) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public.

În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la lit. d), e), f), h), i) şi k) în termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administraţiei publice locale a acţiunilor de curăţare și igienizare.

Lucrările se efectuează în numele şi pe cheltuiala proprietarilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, cu condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificaţi în condiţiile legii.

În toate cazurile în care proprietarul notificat nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenţie în vederea executării acestora de către autoritatea administraţiei publice locale, primarul solicită autorizarea instanţei judecătoreşti competente, prin ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea părţilor.

Elementul de noutate al actului normativ este reprezentat de interdicția de a ocupa domeniul public cu vehicule, în afara spațiilor anume marcate de către administratorii drumurilor publice, acestea putând fi ridicate de către reprezentanții poliției locale.

In situația în care un vehicul staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, poliţia locală poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului, activitate în sine care constituie serviciu public și se va realiza pe duarta a 24 de ore, excepție făcând situația în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane, conducătorul acestuia fiind direct răspunzător în cazul în care prezența în autovehicul a unor persoane fizice nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, printr-o dispoziţie de ridicare, care se încheie în 3 exemplare, având următoarea destinaţie: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administraţia publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana fizică sau juridică ce solicită restituirea vehiculului și trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

a) data, ora şi locul ridicării vehiculului;

b) gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului local care poate dispune măsura tehnico-administrativă, precum şi unitatea din care acesta face parte;

c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;

d) menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului;

e) menţiuni privind avarii vizibile pe vehicul;

f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare şi marca vehiculului.

Operaţiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului, activitatea de transport la locul de depozitare fiind realizată în condiţii care exclud deplasarea pe propriile roţi a vehiculului ridicat.

Ca și măsură de excepție, activitatea de transport către locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acesteia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate, situație în care se suportă doar contravaloarea operaţiunii de ridicare.

Depozitarea vehiculelor ridicate ca urmare a staționării pe domeniul public, în afara locurilor anume marcate se face numai în spaţii corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.

Restituirea vehiculul ridicat se va realiza după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia, programul de restituire a vehiculelor asigurându-se prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.