You are currently viewing CJAS DÂMBOVIȚA: AGENDA DE CONTRACTARE OCTOMBRIE 2023

CJAS DÂMBOVIȚA: AGENDA DE CONTRACTARE OCTOMBRIE 2023

In atentia furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicala primara, CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Dâmbovița anunță că organizează sesiune de contractare pentru asistența medicală primară, având în vedere :
– Hotararea Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanitate,cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul MS-CNAS nr.1857/441/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2023 a Hotararii Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medical în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.

Sesiunea de contractare pentru asistența medicală de medicină fizică și de reabilitare în ambulatoriu se va desfășura conform următorului calendarul de contractare :

1. 9-10.11.2023 – Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor si a documentelor necesare încheierii contractelor;
3. 13.11.2023 – Afișarea listei cu dosarele respinse la contractarea, prin afișarea la sediul CAS Dâmbovița si pe site-ul www.casdb.ro.
4. 14.11.2023 – Termenul limita de depunere a contestațiilor în cazul cererilor de contractare respinse.
5. 15.11.2023 – Comunicarea modului de soluționare a contestațiilor.
6. 15.11.2023 – Finalizarea procesului de contractare prin semnarea contractelor .

Documentele necesare încheierii contractelor se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnătura electronica extensa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.
Lista documentelor necesare contractării poate fi consultata accesând pagina web a CAS Dâmbovița, www.casdb.ro in secțiunea “FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE – Informații și anunțuri contractare – Informații și anunțuri contractare 2023”.

DIRECTOR GENERAL, JR. CRISTINA SIMA