You are currently viewing ITM DÂMBOVIȚA: EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ESTE O OBLIGATIE A ANGAJATORULUI

ITM DÂMBOVIȚA: EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ESTE O OBLIGATIE A ANGAJATORULUI

  • Post category:ITM

Cu prilejul zilei de 8 martie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița le urează „La mulți ani!” tuturor doamnelor și domnișoarelor și reamintește că egalitatea de șanse între femei și bărbați trebuie să fie mai mult decât un slogan, la locul de muncă. Aceasta reprezintă un drept fundamental al omului, reglementat prin legea nr. 202 din 19 aprilie 2002, republicată, care reglementează măsurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieții publice din România, inclusiv în cea profesională.

Legea prevede că, prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi; angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale; venituri egale pentru muncă de valoare egală; informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională, inclusiv ucenicia; promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere; beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială; organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea.

În acest sens, pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente discriminatorii, angajatorul are următoarele obligații:

-de a asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne;

-să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare;

-să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.

Facem precizarea că inspectorii de muncă dâmbovițeni verifică, în cadrul tuturor controalelor de fond lunare, și modul de respectare a Legii nr. 202/2002. În urma acestor acțiuni, pe parcursul anului trecut, au fost dispuse angajatorilor 139 de măsuri de intrare în legalitate, majoritatea privind introducerea în regulamentele interne a dispoziţiilor pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița