A INCEPUT EVALUAREA PROFESIONALA A POLITISTILOR LA NIVEL NATIONAL. IATĂ CARE SUNT CRITERIILE DE EVALUARE

A INCEPUT EVALUAREA PROFESIONALA A POLITISTILOR LA NIVEL NATIONAL. IATĂ CARE SUNT CRITERIILE DE EVALUARE

  • Post category:Poliția

În această perioadă se desfășoară evaluarea activității profesionale individuale și a conduitei polițiștilor.
Activitatea de evaluare este o obligație de serviciu a șefilor stabiliți în conformitate cu prevederile din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, care poartă întreaga răspundere pentru obiectivitatea realizării acesteia.
Metodologia privind evaluarea de serviciu a polițiștilor se regăsește în Anexa 8 Capitolul I din Ordinul MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne.

Evaluarea activității profesionale individuale și a conduitei polițistului, denumită în continuare evaluare de serviciu, se realizează o dată pe an.
Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.
Evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 ianuarie și 15 februarie din anul următor perioadei evaluate.

Prin excepție, evaluarea de serviciu se realizează și pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), în următoarele situații:

-la acordarea gradului profesional următor;
-la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecințe pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu;
-la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecințe pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la -încetarea raportului de serviciu, în alte situații decât cele prevăzute la 69 alin. 1 lit. g), h), i)sau l), al persoanei care are competența de a întocmi evaluarea;
-în alte situații decât cele prevăzute la a)-c), atunci când activitatea desfășurată de polițist este mai mare de 30 de zile.

Evaluarea de serviciu se realizează în baza următoarelor criterii:

-modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților înscrise în fișa postului;
-legalitatea exercitării competențelor conferite de funcție;
-nivelul cunoștințelor și deprinderilor specifice, raportat la cerințele postului;
-aptitudini personale și respectarea normelor de etică și deontologie aplicabile polițistului;
-aptitudini organizatorice sau, exclusiv pentru personalul care îndeplinește atribuțiile funcțiilor prevăzute cu salariu de comandă, -capacități manageriale demonstrate în îndeplinirea atribuțiilor.

Calificativele care se acordă polițiștilor la evaluarea de serviciu sunt:

-foarte bine FB;
– bine B;
-satisfăcător S;
-nesatisfăcător NS;

Evaluarea de serviciu realizată în condițiile alin. 1 reprezintă evaluare de serviciu anuală, iar cea realizată în condițiile alin. 2 reprezintă evaluare de serviciu parțială. Polițistului i se întocmește evaluare de serviciu anuală numai dacă perioada de activitate desfășurată este, cumulat, de cel puțin 6 luni inclusiv.

Rezultatul evaluării de serviciu se aduce la cunoștință polițistului în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării. Polițistul nemulțumit de rezultatul evaluării de serviciu poate formula contestație în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință.

Contestația formulată cu precizarea motivelor contestării și a argumentelor corespunzătoare, se depune la secretariatul unității din care face parte persoana care a aprobat evaluarea. Contestația, împreună cu formularul de evaluare de serviciu, se înaintează de către șeful care a aprobat evaluarea, în termen de 3 zile lucrătoare, șefului ierarhic superior al acestuia.

În termen de 2 zile lucrătoare, șeful ierarhic superior numește o comisie de soluționare a contestației, formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3, dintre care unul este desemnat președinte. Comisia soluționează contestația în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii.Modul de soluționare a contestației se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei, și se aduce la cunoștința polițistului în termen de 5 zile lucrătoare de la soluționare.

Polițistul nemulțumit de rezultatul contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii. În această situație, procedura administrativă prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea nr. 554/2004, nu se mai efectuează.

Rezultatul cercetării contestației se consemnează într-un proces-verbal și constă în una din următoarele soluții:

a) respingerea contestației ca tardiv formulată;
b) respingerea contestației ca nemotivată;
c) respingerea contestației ca neîntemeiată și menținerea rezultatului evaluării de serviciu;
d) admiterea contestației cu precizarea noului calificativ care urmează să fie trecut în formularul de evaluare.