You are currently viewing Anunț concesiune teren extravilan în comuna Răzvad

Anunț concesiune teren extravilan în comuna Răzvad

  • Post category:Anunt

ANUNȚ

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Răzvad, satul Răzvad, strada Principală, nr. 350, judeţul Dâmbovița, telefon 0245/677.516, fax 0245/677.530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com, cod fiscal 4344643
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren extravilan în suprafață de 12 ha situat în satul Răzvad din comuna Răzvad, F.N, înscris în CF 2832 Răzvad, nr. cad. 3686, ce aparține domeniului privat al Comunei Răzvad, județul Dâmbovița, conform caietului de sarcini, H.C.L Răzvad nr. 27/26.03.2024 și temeiului legal: O.U.G nr. 57/03.07.2019
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Agricol
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se poate obține de la Compartimentul Agricol din cadrul Comunei Răzvad, satul Răzvad, strada Principală, nr. 350, județ Dâmbovița
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei, se achită cu numerar la casieria Comunei Răzvad
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07/05/2024, ora 15.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15/05/2024, ora 12.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Răzvad, Compartimentul Registratură, satul Răzvad, strada Principală, nr. 350, județul Dâmbovița
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original și un exemplar copie
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16/05/2024, ora 11.00, la sediul Comunei Răzvad, satul Răzvad, strada Principală, nr. 350, județul Dâmbovița
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmbovița, Secția de Contencios Administrativ, Târgoviște, strada Calea București, numărul 3, județul Dâmbovița, telefon 0245/612.344, fax: 0245/216.622, e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12/04/2024.

PRIMAR,
ec. Spătaru Emanuel