You are currently viewing Primăria Lucieni organizează concurs pentru ocuparea postului de șef S.V.S.U

Primăria Lucieni organizează concurs pentru ocuparea postului de șef S.V.S.U

ANUNȚ

privind concursul organizat de către Primăria Lucieni, județul Dâmbovița, pentru ocuparea postului contractual vacant de șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, pe perioadă nedeterminată, cu durata normala a timpului de munca (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Concursul se va organiza la sediul primăriei Comunei Lucieni, str. Principală, nr. 779, judeţul Dâmbovița, în data de 29.01.2021, ora 10:00.

Condiţii generale de participare la concurs, prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

– Curs de calificare/perfecționare în domeniull situațiilor de urgență.

Dosarele se depun în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IIIa, pe pagina de internet a instituției www.primarialucieni.ro, începând cu data de 07.01.2021 până la data de 20.01.2021, ora 16:00, la sediul Primăriei Lucieni, str. Principală, nr. 779, județul Dâmbovița.

Concursul se va desfășura în 3 etape:

–           Selecția dosarelor va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

–           Probă scrisa- 29.01.2021, ora 10:00;

–           Interviu.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

persoana de contact: Dobre Viorica- consilier in cadrul U.A.T. Lucieni;

telefon: 0245/242530

e-mai: primaria_lucieni@yahoo.com

adresa de corespondență: Primăria Lucieni, str. Principală, nr.  779, județul Dâmbovița,