You are currently viewing ECONOMIC: LEGEA ENERGIEI A FOST MODIFICATA

ECONOMIC: LEGEA ENERGIEI A FOST MODIFICATA

  • Post category:Economic

Legea energiei a fost modificată de Revelion, aducând schimbări importante. Astfel, clienții casnici pot fi penalizaţi cu maximum pierderile suferite de furnizor din cauza rezilierii contractului.
Legea energiei a fost modificată chiar la sfârşitul anului 2021, schimbările, care prevăd printre altele penalizarea consumatorilor casnici, fiind deja publicate în Monitorul Oficial.
În data de 31 decembrie, a apărut în Monitorul Oficial OUG 143/2021, „pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative”.
Potrivit noilor reglementări, furnizorii de energie pot percepe anumite comisioane consumatorilor casnici acestea fiind „comision pentru încetare a contractului” şi „comision pentru schimbare”.
Definiţiile celor două comisioane sunt descrise la punctele 25 şi 26 din lege şi sunt următoarele:
* 25. comision de încetare a contractului – comisionul sau penalitatea impusă clienţilor finali de către furnizori sau de către participanţii la piaţă implicaţi în agregare la încetarea unui contract de furnizare de energie electrică sau de servicii;
* 26. comision pentru schimbare – comisionul sau penalitatea impusă pentru schimbarea furnizorilor sau a participanţilor la piaţă angajaţi în agregare, inclusiv comisionul de încetare a contractului, care este impus direct sau indirect clienţilor de cătrefurnizori, de către participanţii la piaţă angajaţi în agregare sau de către operatorii de sistem.
În ce priveşte modalitatea în care acestea pot fi aplicate de furnizorii de energie şi cuantumul lor, legea prevede următoarele la punctul 105: La articolul 62, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:
– (4) Clienţii casnici au dreptul să primească informaţii adecvate cu privire la alternativele de întrerupere a livrărilor de energie electrică cu suficient timp înainte de data prevăzută a întreruperii. Aceste măsuri alternative pot să privească surse de sprijin pentru evitarea întreruperii, sisteme de plată anticipată, audituri energetice, servicii de consultanţă în domeniul energiei, planuri alternative de plată, consiliere pentru gestionarea datoriilor sau moratorii privind întreruperea şi nu constituie un cost suplimentar pentru clienţii care se confruntă cu riscul întreruperii.
– (5) Clienţii casnici, întreprinderile mici şi microîntreprinderile au dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică sau participantul la piaţă implicat în agregare, fără niciun comision de schimbare.
– (6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), furnizorii de energie electrică sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare pot percepe clienţilor finali comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată şi cu preţuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final.
– (7) Comisioanele de încetare prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului; b) să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care clientul l-a semnat; c) să fie proporţionale şi să nu depăşească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau participantului la piaţă implicat în agregare prin rezilierea contractului, inclusiv costurile oricărei investiţii sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv.
Sarcina probei privind pierderile economice directe revine furnizorului sau participantului la piaţă implicat în agregare, iar respectarea de către furnizori sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare a principiilor de stabilire a comisioanelor prevăzute prin prezentul alineat este monitorizată de ANRE.