You are currently viewing CJAS DÂMBOVIȚA: AGENDA DE CONTRACTARE OCTOMBRIE  2023

CJAS DÂMBOVIȚA: AGENDA DE CONTRACTARE OCTOMBRIE 2023

In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara.
Avand in vedere :
– Hotararea Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanitate,cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul MS-CNAS nr.1857/441/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2023 a Hotararii Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medical in cadrul sistemului de asigurari de sanitate, cu modificarile si completarile ulterioare;

CAS Dambovita organizeaza sesiune de contractare pentru asistenta medicala primara, conform următorului calendarul de contractare :

1. 25.10.2023 -Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor si a documentelor necesare incheierii contractelor.
3. 26.10.2023 -Afisarea listei cu dosarele respinse la contractarea, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro.
4. 27.10.2023 -Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul cererilor de contractare respinse.
5. 30.10.2023 -Comunicarea modului de solutionare a contestatiilor.
6. 31.10.2023 -Finalizarea procesului de contractare prin semnarea contractelor .

Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extensa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.
Lista documentelor necesare contractarii poate fi consultata accesand pagina web a CAS Dambovita, www.casdb.ro in sectiunea “FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE -Informatii si anunturi contractare – Informatii si anunturi contractare 2023”.

DIRECTOR GENERAL, JR. CRISTINA SIMA