You are currently viewing Primăria Ulmi scoate la licitație un teren în suprafață de 48.000 de mp

Primăria Ulmi scoate la licitație un teren în suprafață de 48.000 de mp

ANUNT LICITATIE

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă: U.A.T comuna Ulmi, cu sediul în comuna Ulmi, sat Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita, C.I.F:4344651, tel./fax.0245631082, e-mail: primaria.ulmi@yahoo.com, persoana de contact: Gadinceanu Cristina-Elena, telefon: 0245631082;

Informaţii generale privind obiectul vânzării:
Teren intravilan, în suprafata de 48.000 mp, categoria de folosinţa neproductiv, înscris în C.F. nr.73729 şi aparţine domeniului privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Ulmi.

Vanzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.127/16.12.2020.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, la sediul Primariei comunei Ulmi.
3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul achiziţii publice şi monitorizare investiţii, sat Ulmi, strada Principală nr.146, judeţul Dâmboviţa.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr. 57/2019: 100 lei şi se va achita în numerar la casieria Primăriei comunei Ulmi.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.01.2021, ora 16.00.

4.Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 27.01.2021, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Ulmi, strada Principală nr.146, judeţul Dâmboviţa.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

5.Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.01.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Ulmi, comuna Ulmi, strada Principală nr.146, judeţul Dâmboviţa.
6.Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Dâmbovita, cu sediul în Târgoviste, Calea Bucureşti nr.3, judeţul Dâmboviţa, tel.: 0245612344, tr-dambovita-arh@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 05.01.2021