You are currently viewing CJAS DÂMBOVIȚA: AGENDA DE CONTRACTARE MAI  2024

CJAS DÂMBOVIȚA: AGENDA DE CONTRACTARE MAI 2024

Avand in vedere :
– Prevederile Hotararii Guvernului nr.423/2022 privind aprobarea programelor nationale de sanatate,cu modificarile si completarile ulterioare;
– Prevederile Ordinului presedintelui CNAS nr.180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.4, alin. (4) din HG 423/2022 privind aprobarea programelor nationale de sanatate,cu modificarile si completarile ulterioare,

CAS Dambovita organizeaza sesiune de contractare pentru farmaciile care au incheiate contracte de furnizare medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu conform prevederilor HG nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanitate,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru furnizarea de medicamente si materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate curative.

Procesul de contractare se va desfasura conform urmatorului calendar :

Nr.crt       DATAEtape in procesul de contractare
1.15.05.2024Publicarea anuntului privind agenda de contractare -mai 2024
2.23-24.05.2024Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor si a documentelor necesare incheierii contractelor.
3.27.05.2024Verificarea documentelor de contractare depuse de furnizori
4.28.05.2024Afisarea listei cu dosarele respinse la contractare, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro.
5.29.05.2024Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul cererilor de contractare respinse.
6.30.05.2024Comunicarea modului de solutionare a contestatiilor.
7.31.05.2024Finalizarea procesului de contractare prin semnarea contractelor

 

Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extensa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.

Lista documentelor necesare contractarii poate fi consultata accesand pagina web a CAS Dambovita, www.casdb.ro in sectiunea “FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE -Informatii si anunturi contractare – Informatii si anunturi contractare 2023

DIRECTOR GENERAL,  CRISTINA SIMA