You are currently viewing CAMERA DE COMERȚ DÂMBOVIȚA OFERĂ CONSULTANȚĂ PENTRU EMITEREA AVIZULUI PRIVIND CAZURILE DE FORȚĂ MAJORĂ

CAMERA DE COMERȚ DÂMBOVIȚA OFERĂ CONSULTANȚĂ PENTRU EMITEREA AVIZULUI PRIVIND CAZURILE DE FORȚĂ MAJORĂ

  • Post category:general

Departamentul Juridic și Consultanță Societăți din cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița vă oferă consultanță de specialitate în ceea ce privește emiterea avizului privind existența cazului de Forță Majoră și emiterea acestuia .
Reguli generale de Avizare a existenţei Cazului de Forţă Majoră
La solicitarea scrisă a agenţilor economici, exclusiv persoane juridice din România, Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Dâmbovița, avizează existenţa Cazului de Forţă Majoră, în baza art. 28 alin. 2, litera i) din Legea 335/2007, privind Camerele de Comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 6 pct. 39 din Statutul Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Dâmbovița.
Solicitantul, completează Cererea pentru avizarea existenţei cazului de forţă majoră și va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relația cu partenerul contractual şi argumente juridice pentru care evenimentul invocat reprezintă un caz de forţă majoră în condiţiile art.1351 Cod civil.
Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în bază documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant, nefiind aplicabil principiul contradictorialităţii.
Documentele depuse în susţinerea Cererii pentru avizarea existenţei cazului de forţă majoră vor cuprinde cel puţin următoarele înscrisuri:

✔️ Contractul afectat de evenimentul de forță majoră, cuprinzând clauza de forță majoră;
✔️ Atestări de la autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz, privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
✔️ Notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale însoţite de dovada care atestă comunicarea;
✔️ Înscrisuri din care să reiasă legătura de cauzalitate dintre evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor părţii care îl invocă;
✔️ Alte înscrisuri utile în susţinerea solicitării;
✔️ Dovada achitării tarifului

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată.
Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Sursă: Departamentul Juridic și Consultanță Societăți