You are currently viewing ANUNT LICITATIE

ANUNT LICITATIE

  • Post category:general

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Comuna Ulmi, cu sediul în comuna Ulmi, sat Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita, cod postal: 137455,cod fiscal : 4344651, tel./fax.0245631082, e-mail: primaria.ulmi@yahoo.com,
2. Informaţii generale privind obiectul vânzării:
teren în suprafata de 119 mp, situat în intravilanul comunei Umi,sat Viisoara, categoria de folosinţa arabil, înscris în C.F. nr.73287 , ce apartine domeniului privat al U.A.T comuna Ulmi, conform H.C.L. nr.57 din 24.05.2023 si O.U.G. nr.57/2023
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei
3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul achizitii publice si monitorizare investitii, sat Ulmi,str.Principala, nr.146, judet Dambovita
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr. 57/2019: 100 lei si se va achita în numerar la casieria institutiei
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor :15.06.2023, orele 16,00.
4.Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 21.06.2023, orele 16,00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: comuna Ulmi,sat Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar într-un plic sigilat
5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 22.06.2023, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita
6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instantei: sectia de contanecios administrativ a Tribunalului Dâmbovita, cu sediul în Târgoviste, Calea Bucuresti, nr.3, judet Dambovita, tel.:0245612344
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 29.05.2023