CAS DÂMBOVIȚA: AGENDA DE CONTRACTARE APRILIE 2024, PENTRU FURNIZORI NOI

  • Post category:general

Având în vedere :
– Prevederile Hotararii Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari de sănătate, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Prevederile Ordinului MS-CNAS nr.1857/441/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2023 a Hotararii Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medical in cadrul sistemului de asigurari de sanitate, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Prevederile Hotararii Guvernului nr.423/2022 privind aprobarea programelor nationale de sanitate,cu modificarile si completarile ulterioare;
– Prevederile Ordinului presedintelui CNAS nr.180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor bationale de sanitate curative, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.198 din Anexa 2 la HG 521/2023 2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanătate, cu modificarile si completarile ulterioare, CAS Dambovita organizeaza sesiune de contractare pentru urmatoarele categorii de furnizori noi de servicii medicale:
– asistenta medicala dentara;
– asistenta medicala de medicina fizica si de reabilitare in ambulatoriu;
– medicamente cu si fara contributie personala-farmacii;
– dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu;
– programe nationale de sanatate- Subprogramul national de servicii conexe acordate persoanelor diagnosticate cu tulburari din spectrul autist din cadrul Programului national de sanitate mintala.

Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extensa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.
Lista documentelor necesare contractariipoate fi consultata accesand pagina web a CAS Dambovita, www.casdb.ro in sectiunea “FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE – Informatii si anunturi contractare – Informatii si anunturi contractare 2023”.